• Inapoi la meniu

  Scoala noastra promoveaza identificarea si dezvoltarea calitatilor si aptitudinilor fiecarui elev pentru a fi capabil sa-si aleaga viitorul cel mai potrivit si sa se adapteze unei societatii democratice, prin dezvoltarea unui CD specific, prin crearea de competente de comunicare sociala,prin centrarea managementului resurselor umane pe motivarea profesorilor cu rezultate deosebite, prin asigurarea accesului tuturor elevilor la tehnologia moderna,

  Noi oferim îngrijire medicală non stop, în afară de asistente, de eleviil se ocupă, un medic pediatru. Autobuzele școlare transportă copii care trăiesc în cartierul colonie.

  Citeste mai mult

  Prezentare Scoala

  Scurt Istoric


  Secretariatul școlii prietenos elevilor este echipat cu xerox și telefon.. Aveți posibilitatea să obțineți informații de încredere și pentru a descărca documentele relevante.

  In satul Stuparei al comunei Mihaesti , jud. Valcea, exista in anul 1963 o singura scoala cu clasele I-IV avand 3 posturide invatator. .Elevii din satul Stuparei care urmau clasele V-VIII faceau naveta la Scoala generala Mihaesti-Magura la o distanta de 5 km. Gimnaziul Privat și Școala primară [numele societății] a fost înființată în anul 2001. Avem accreditare ca școală publică (intrări în numărul din registrul 21788 și 21789). Școala e o clădire cu două etaje - o suprafață totală de 2800 m2 - este situată pe un teren mare (peste 1,5 hectare) din peluze, loc de joacă și parcare.

  Totul e într-un cartier liniștit și sigur. Școala are o atmosferă prietenoasă pentru elevi, care constă din cadre didactice și a altor angajați, încercând să ajute în orice situație Siguranța tinerilor este asigurată de profesorii de serviciu. O caracteristică de siguranță suplimentară este monitorizarea internă sau sistemul de alarmă.

  Școala este dotată cu material didactic: table interactive în fiecare clasă, o cameră separată pentru clasele de teatru, studiu accesibil de fizică și chimie, trei săli de calculatoare cu aproximativ 70 de calculatoare cu acces la Internet, proiectoare multimedia, visualizers.

  .

  Noi promovăm un stil de viață sănătos. Cantina servește mese sănătoase și băuturi. În magazinul școală poți cumpăra produse care s-au dovedit a fi mereu proaspete - livrare de zi cu zi.
  MOTTO

  “PRIN MUNCA NOASTRĂ SCOATEM MULT DIN PUŢIN, CEVA DIN NIMIC ŞI ADAUGĂM NEÎNCETAT LA CEEA CE ERA BOGĂȚIE ÎN LUME.’’

  HENRI BERGSON

  Creem condiții pentru dezvoltarea intereselor și a talentelor. Elevii pot participa la activități extre-curriculare – în multe cercuri și secțiuni, inclusiv lângă teatru, tineri fizicieni, Secțiunea dans și înot. Ne asiguram că elevii noștri obținut rezultate mai bune și dezvoltă aspirații în viață.

  Citeste mai mult

 • Inapoi la meniu
  Deviza scolii este:

  “ PASIUNE. IMPLICARE. PERSEVERENTA” „Educaţia este o scoală fără vacanţă“

  CADRE DIDACTICE :

  Scolarizarea elevilor

  • Ciclul prescolar

  • Ciclul primar - cu clase CP – IV;

  • Ciclul gimnazial – cu clasele V-VIII

  Programul școlii Colonie este de dimineață – 8-14 In prezent scoala asigură un mediul educational propice activității elevilor si cadrelor didactice și un invățământ de calitate, atragator atât pentru elevi si parinti, cât si pentru cadrele didactice.

  Cadrele didactice isi desfasoara activitatea in aceasta scoala sunt calificate si titulare, pasionate pentru munca pe care o presteaza, daruite scolii si elevilor acesteia. Profesionalismul acestor cadre didactice fac scoala mai primitoare, mai atragatoare, mai luminoasa.

  Pe langa curriculum-ul national, scoala ofera elevilor si un curriculum la decizia scolii, ore prestate de cadre didactice pregatite din punct de vedere profesional si nu numai.

  Oferta opționalelor pentru anul școlar 2020-2021 cuprinde

  • Informatică- TIC

  • La France et ses merveilles

  VALORI ŞI PRINCIPII CULTIVATE Şl PROMOVATE DE ŞCOALĂ:

  Cooperare: să realizăm lucruri mai bune împreună: elevi, cadre didactice, părinţi, personalul şcolii, comunitate;

  Autonomie: să acţionăm şi să luăm decizii în mod autonom, să avem iniţiative, să ne formăm un stil de viaţă eficient.

  “Lucrul bine făcut”: să ne îmbunătăţim continuu munca pe care o desfăşurăm, să nu facem risipă de timp, energie, material, bani, ş.a.

  Responsabilitate: să ducem la îndeplinire atribuţiile care ne revin, să ne asumăm răspunderea.

  Integritate: să avem puterea de a spune întotdeauna adevărul, să acţionăm onest în gând şi în faptă.

  Colegialitate şi generozitate: să creăm împreună un climat de siguranţă şi încredere reciprocă, de întrajutorare şi compasiune pentru depăşirea momentelor dificile din viaţă, de simpatie şi sprijin moral; să nu fim indiferenţi la ceea ce se întâmplă în jurul nostru.

  ŢINTE STRATEGICE:

  Dezvoltarea şi modernizarea instituţională a Şcolii Gimnaziale Colonie, în perioada 2020-2021 are următoarele ţinte strategice:

  1. Reforma şi personalizarea procesului instructiv-educativ;

  2. Cresterea calitatii fluxului de elevi si asigurarea finalităţilor educaţionale;

  3. Îmbunătăţirea standardelor de performanţă a resurselor umane şi a managementului şcolar;

  4. Ameliorarea şi modernizarea bazei tehnico-materiale şi generalizarea accesului la informaţia electronică;

  5. Adaptarea ofertei de educaţionale;

  6. Optimizarea relaţiilor intersistemice, comunitare şi internaţionale.


  Oferta educaţională


  A. Activităţi instructiv-educative:

  - Limbă şi comunicare

  - Matematică şi ştiinţe

  - Om şi societate

  - Arte

  - Tehnologii

  - Educaţie fizică şi sport

  B. Activităţi opţionale:

  C. Activităţi extraşcolare cu conţinut educativ:

  - Activităţi cultural-artistice;

  -Parteneriate-cu gradinita

  -cu biserica

  - cu psihologul

  -cu politia

  - Concursuri;

  - Expoziţii;

  - Excursii;

  - Plimbări.

  D. Activităţi de aprofundare a materiei pentru elevii cu perfomanţe la învăţătură

  E. Activităţi de recuperare a rămânerilor în urmă la învăţătură

  Resurse materiale

  - cadru ambiental – stimulativ pentru desfăşurarea activităţilor instructiv-educative;

  - 8 săli de clasă

  - 1 cabinet de informatică dotat cu 10 calculatoare;

  - 1 grupi sanitare în exteriorul instituţiei;

  - o sala de sport

  - centrală termică;

  - mijloace audio-vizuale;

  -xerox;

  - materiale didactice diverse.


  Inapoi

 • Inapoi la meniu
 • Inapoi la meniu
 • Inapoi la meniu

  REGULAMENT SCOLAR  Cap.I Dispoziţii generale

  Art1 Regulamentul de ordine interioară este anexă a Regulamentului de organizare si functionare a unităţilor de invaţămant preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului Educaţiei si Cercetarii nr.4925/08-09-2005 , a Legii 128/1997 privind Statutul personalului didactic si a Legii 1/2011.

  Art.2 Cuprinde prevederi si reglementari adaptate la specificul Şcolii Gimnaziale COLONIE-RM. VALCEA şi este aprobat de către Consiliul profesoral şi Consiliul de administraţie.

  Art.3 Respectarea regulamentului intern este obligatorie pentru întreg personalul salariat al unităţii de învăţămant, pentru elevi si părinţi, reprezentanţii legali ai acestora.

  Art.4 Unitatea de învţământ este organizată si funcţionează în baza legislaţiei generale şi speciale, a analizelor sanitare aprobate pentru fiecare an şcolar în curs.

  Art.5 Prin reprezentantul legal, unitatea de învăţămant va aplica principiile Declaraţiei Universale a drepturilor Omului, ale Convenţiei cu privire la drepturile copilului.

  Capitolul II Organizarea unităţii de invăţămant

  Art.6 Structura anului şcolar se raporteaza la prevederile art.8 al.1-5 din Regulamentul scolar.

  Art.7 Activitatea didactica se desfăşoară in doua schimburi, după cum urmează:

  1- schimbul I, între orele 8,00-14,00 clasele P-VIII( durata orei este de 50 minute cu pauză de 10 minute).

  2- Schimbul II-intre orele 13-18“A doua sansa” invatamant primar si secundar (doua clase)

  3- În situaţii speciale durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi modificată cu aprobarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Valcea la propunerea documentată a Consiliului de administraţie.

  Art.8 La clasele P-IV orarul va fi proiectat de către învăţători în colaborare cu profesorii ce predau anumite discipline la clasele primare. La clasele gimnaziale orarul va fi proiectat de către o persoană sau o comisie desemnată de directorul unitatii, pe baza curbei de efort săptămânal, a concordanţei cu programul altor instituţii şcolare (dacă este cazul). Orarul aprobat de către director va fi adus la cunoştintă elevilor de către învăţători si diriginţi şi va fi afişat la loc vizibil în cancelarie şi în sălile de clasă.

  Art.9 Activitatea are loc în incinta şcolii, iar în cazuri speciale aceasta poate avea loc, cu aprobarea conducerii şcolii în (biblioteci, muzee, spaţii destinate activităţilor culturale).

  Art.9 Activitatea are loc în incinta şcolii, iar în cazuri speciale aceasta poate avea loc, cu aprobarea conducerii şcolii în (biblioteci, muzee, spaţii destinate activităţilor culturale).

  Art.11 Comunicarea cu elevii şcolii si reprezentanţii legali ai acestora se va face indirect prin afişarea de anunţuri în locurile special amenajate (afişiere la avizierul scolii de la intrarea profesorilor) si direct prin întâlniri periodice cu comitetele de părinţi şi consiliul consultativ al elevilor.

  Cap. III Conducerea unităţii de învăţământ

  Art.12 Conducerea unităţii şcolare este asigurată de către un singur director în conformitate cu prevederile Legii 128/1997 şi a Legii învăţământului nr.1/2011 cu modificările si completările ulterioare.

  Art.13 La nivelul unităţii de învăţământ se înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie conform prevederilor legale în vigoare

  Art.14 Gradinitele Colonie si Stolniceni- Rm. Valcea sunt structuri ale Şcolii Gimnaziale Colonie- Rm. Valcea, această instituţie şcolară exercită activitate administrativă, de evaluare şi control faţă de cele 2 structuri

  Directorul împreună cu organismele locale abilitate va lua toate măsurile pentru securizarea instituţiilor aflate în subordine precum şi pentru securitatea cadrelor didactice şi a elevilor. Dispune împreună cu Consiliul de administraţie măsuri pentru eradicarea violenţei si a comportamentului deviant în rândul elevilor Numeşte o comisie de disciplină formată din 3 profesori si un învăţător, care să analizeze toate abaterile de la regulamentele şcolare şi să propună Consiliului profesoral măsuri disciplinare în baza Regulamentului şcolar. Comisia are obligaţia întocmirii de procese verbale într-un registru special şi de câte ori este cazul şi un raport semestrial ce va fi consemnat în raportul de analiză semestrială şi anuală a şcolii. Membrii comisiei verifică permanent efectuarea serviciului pe şcoală (profesori şi elevi) şi modul cum se asigură securizarea documentelor şcolare şi a instituţiei şcolare. Directorul negociază şi asigură toate condiţiile ce se impun prin contractul de parteneriat cu părinţii şi reprezentanţii legali ai elevilor. Solicită autorităţii locale, comisiilor metodice din şcoală iniţierea de programe de reabilitare a localului şcolii, a mobilierului, bazei didactico-materiale, a ambientului general. Impune o anumită ţinută vestimentară la nivelul claselor. Dispune realizarea de legitimaţii pentru personalul şcolii, a ecusoanelor personale şi portul acestora pe durata activităţii didactice.

  Art.15 Toate celelalte drepturi şi obligaţii ale directorului se regăsesc în Regulamentul şcolar, articolele 18;19;20;21;22;23;24;25 şi 26.

  IV. Consiliul profesoral

  Art.16 Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic cu normă de bază în această unitate şcolară.

  Art.17 Şedinţele Consiliului profesoral au loc conform Art.27 alin. 3 din Regulamentul şcolar sau ori de câte ori directorul consideră necesar. Personalul didactic auxiliar si nedidactic este obligat să participe la şedinţele Consiliului profesoral atunci când la ordinea de zi sunt probleme ce fac referire la activitatea acestora, absenţele nemotivate constituindu-se în abateri disciplinare; la sedinţele Consiliului profesoral pot participa şi alte persoane la inţiativa directorului.

  Art.18 Atributiile Consiliului profesoral sunt consemnate la art.28 lit.a -2 din Regulamentul şcolar.

  Cap.V Consiliul de administraţie

  Art.19 Consiliul de administraţie se constituie sau se reorganizează la începutul fiecărui an şcolar conform prevederilor Legii înv.nr.84/1995 şi a Legii nr.1/2011, cu modificările aduse prin Ordinele M.E.C.T.S. nr. 4106/11.06.2010, nr. 5619/11.11.2010 și nr. 4607/28.06.2012:, având rol de decizie în domeniul organizatoric si administrativ.

  Art.20 Componenţa Consiliului de administraţie se raportează la un număr de 7-11 membri, propuşi de către director si validaţi(votaţi) de Consiliul profesoral.

  Art.21 Membrii Consiliului de administraţie coordonează şi răspund de domenii de activitate, pe baza delegării de sarcini stabilite de preşedintele Consiliului de administraţie prin decizie.

  Art.22 Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar la iniţiativa scrisă sau verbală a preşedintelui.

  Art.23 Calitatea de membru al Consiliului de administraţie se regăseşte în criteriile de evaluare pentru acordarea gradatiei de merit.

  Art.24 Atribuţiile consiliului de administraţie sunt consemnate la art. 31 lit a-t din Regulamentul şcolar.

  Cap VI Comisiile metodice

  Art.25 La ciclul primar comisia metodică se constituie pe ciclu de învăţământ, şeful comisiei metodice este ales anual.

  La ciclul gimnazial comisiile metodice se constituie pe discipline înrudite şi arii curriculare.

  Art.26 Şefii comisiilor metodice proiectează anual, prin consultarea membrilor , un plan managerial prin care se urmăreşte realizarea anumitor obiective prin activităţi lunare, aprobat de către direcorul şcolii şi îl afişează la loc vizibil în cancelarie. În baza proceselor verbale, a activităţilor desfăşurate în cadrul comisiei ,responsabilul acesteia înaintează conducerii şcolii un raport semestrial şi anual cu propuneri de introducere a noutăţilor în activitatea didactică şi de perfecţionare.

  Art.27 Pentru o evaluare obiectivă a cadrelor didactice , şefii comisiilor metodice consemnează în registrul de activitate al comisiei activităţile curente dezbaterile si referatele, prezintă semestrial acest registru directorului spre validare.

  Art.28 Calitatea de şef al comisiei metodice se regăseşte în criteriile de evaluare pentru acordarea gradatiei de merit şi al unor distincţii şi premii . Art.29 Atribuţiile comisiilor metodice se regăsesc în art.36 lit. a-m din Regulamentul şcolar .

  Cap.VII Consiliul clasei

  Art.30 Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, un părinte delegat de comitetul de parinţi al clasei şi liderul elevilor clasei pentru ciclul gimnazial.

  Art.31 Consiliul clasei îşi desfasoară activitatea pe baza obiectivelor generale din Regulamentul şcolar şi a obiectivelor particulare stabilite în funcţie de materialul uman, nivelul intelectual individual al elevilor clasei respective.

  Art.32 În cadrul normei didactice , membrii consiliului clasei desfăşoară activităţi suplimentare pentru elevii cu ritm lent de învăţare si pentru elevii capabili de performanţe şcolare.

  La clasele terminale , consiliul clasei stabileşte un program de pregătire suplimentară pentru disciplinele : lb.româna , matematică, istorie şi geografie.

  Art.33 – Atribuţiile consiliului clasei sunt prevăzute în art. 40 lit.a din Regulamentul şcolar.

  Art.34 – Coordonarea activităţii claselor de elevi se realizează prin învăţători, diriginţi numiţi de directorul unităţii dintre cadrele didactice cu experienţă, ce predau la clasele respective.

  Art.35 - Invăţătorul, dirigintele au urmatoarele obligatii :

  a – numeşte, prin consultarea elevilor, liderul clasei, îi repartizează sarcini şi organizează împreună cu acesta colectivul de elevi al clasei ;

  b – colaborează cu toţi profesorii clasei şi, după caz, cu consilierul educativ în vederea armonizării elementelor educative şi pentru a asigura coeziunea grupului de elevi ;

  c – preia, pe bază de proces verbal, sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea elevii cărora le este diriginte şi răspunde de întreţinerea şi modernizarea acesteia ;

  d – prezintă elevilor si părinţilor prevederile Regulamentului intern ;

  e - organizează împreună cu consilierul educativ activităţi de orientare şcolară şi profesională ;

  f – informează elevii si părinţii acestora cu privire la prevederile legale, referitoare la Evaluarea Nationala, la admiterea în liceu, şcoli profesionale ;

  g – urmăreşte frecvenţa elevilor, stabilşte cauzele absenţelor nemotivate şi informează familia săptamânal ;

  h – motivează absenţele pe baza Adeverintelor (scutirilor) medicale prezentate în termen de 3 zile, sau a solicitărilor de învoire din partea părinţilor semnate de directorul şcolii ;

  i – analizează periodic situaţia la învăţătura a elevilor, monitorizează îndeplinirea îndatoririlor şcolare de către elevi, iniţiază împreună cu consiliul clasei programul de consultaţii cu părinţii ;

  j – sprijină organizarea şi desfăşurarea activităţilor elevilor în afara clasei şi a unităţii de învăţământ ;

  k – informează în scris familiile elevilor în legătură cu situaţiile de corigenţă, a sancţiunilor disciplinare, neincheierea situaţiei şcolare sau a repetenţiei ;

  l – stabileşte împreună cu consiliul clasei nota la purtare a fiecărui elev şi prezintă în scris Consiliului profesoral propunerile de scădere a notei la purtare sub 7 pentru elevii care au savârşit abateri grave;

  m – organizează întâlniri şi dezbateri cu părinţii, care se pot desfăşura individual sau în plen ;

  n – prezintă Consiliului profesoral, spre validare, raportul scris asupra situaţiei şcolare şi comportamentale a elevilor la finele semestrului / anului şcolar ;

  o – realizează un portofoliu anual privind întreaga activitate educativă la nivelul clasei unde este învăţător / diriginte ;

  Art.36 Alte atribuţii ale învăţătorului- dirigintelui sunt reglementate de art.42 lit p-u din Regulamentul şcolar..

  Cap. VIII Atributiile personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic

  Art.37 – Personalul şcolii trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educationale.

  Art.38 – Prin întreaga activitate didactică şi metodică, personalul instituţiei şcolare va avea ca principal obiectiv realizarea unei imagini de promovare a valorilor şcolare ţinând cont de existenţa şi tradiţia Şcolii Gimnaziale Colonie în peisajul şcolar valcean.

  Art.39 – Personalul şcolii este obligat să se achite cu conştiinciozitate de obligaţiile prevăzute de fişa postului, contractul colectiv de muncă şi sarcinile trasate de către directorul unităţii.

  Art.40 – La începutul fiecărui an şcolar personalul didactic prezintă analizele medicale solicitate, participă la evaluarea psihopedagogică.

  Cap. IX Profesorul de serviciu

  Art.41 – Personalul didactic efectuează serviciul pe şcoala în timpul pauzelor din programul didactic sau în afara acestuia conform normelor legislative generale sau ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Valcea.

  Art.42 – Directorul unităţii stabileşte la începutul anului şcolar un program al serviciului pe şcoală şi repartiţia cadrelor didactice pe nivele.

  Art.43 – Ca activitate de mare responsabilitate învăţătorul/ profesorul de serviciu urmăreşte :

  a – prezenţa elevilor în timp util la serviciul pe şcoala ;

  b – instruirea elevilor faţă de atribuţiile pe care le au în această calitate ;

  c – impune un anumit comportament elevilor pe timpul pauzelor ;

  d – menţinerea stării de igienă şi protejarea mijloacelor fixe ;

  e – integritatea fizică a elevilor;

  f – menţine legătura cu organele de ordine locale desemnate cu securitatea localului şcolii;

  g – asigură integritatea documentelor şcolare;

  h- verifică Registrul elevilor de serviciu.

  Personalul didactic auxiliar

  Secretarul scolii îsi desfăşoară activitatea între orele 12-16.

  Compartimentul de secretariat este subordonat directorului unităţii de învăţământ.

  Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul unităţii de învăţământ şi pentru alte persoane interesate.

  Secretarul aduce condica în cancelarie şi o ia la sfarşitul orelor. Secretarul completează foile matricole, cataloagele de corigenţă şi se ocupă de arhivarea tuturor documentelor şcolare.

  În perioada vacanţelor şcolare, cataloagele se păstrează la secretariat.

  Procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor se fac în conformitate cu reglementările stabilite prin ordinul Ministerului Educaţiei Nationale.

  Procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii se fac în conformitate cu prevederile” Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar” aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei Nationale.

  Serviciul de contabilitate este subordonat directorului unităţii de învăţământ. Serviciul de contabilitate asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar- contabile a unităţii de învăţământ, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

  Contabilitatea îndeplineşte orice sarcini financiar- contabile încredinţate de director sau stipulate expres în acte normative.

  Bibliotecara este subordonată directorului unităţii de învăţământ.

  Bibliotecara organizează activitatea bibliotecii, asigură funcţionarea acesteia şi este interesata de completarea raţională a fondului de publicaţii.

  Activităţile de bază ale bibliotecarei sunt:

  a) îndrumă lectura şi studiul şi ajută la elaborarea lucrărilor elevilor, punând la dispoziţia acestora instrumente de informare, respectiv iniţiere, cataloage, liste bibliografice etc., care să le înlesnească o orientare rapidă în colecţiile bibliotecii;

  b) sprijină informarea şi documentarea rapidă a personalului didactic;

  c) participă la toate cursurile specifice de formare continuă

  Bibliotecarul organizează sau participă la acţiuni specifice: lansari de carte, întâlniri literare, simpozioane, vitrine şi expoziţii de cărţi, standuri de noutăţi sau de colecţii de cărţi, prezentări de manuale.

  Personalul de îngrijire şi întreţinere

  Este numit, în urma unui concurs, de conducerea şcolii, fiind repartizat la diferite activităţi conform necesităţilor instituţiei. Se subordonează directorului şcolii, serviciului secretariat şi contabilitate Atribuţii, competenţe, responsabilităţi : - verifică zilnic (dimineaţa la venire, dupa-amiaza la plecare) inventarul din spaţiul primit în custodie;

  - în vederea asigurării securităţii patrimoniului este interzisă părăsirea sectorului fără ca sarcina de serviciu să fie delegată unei alte persoane;

  - scoaterea obiectelor de inventar din şcoală se face obligatoriu pe baza acordului conducătorului unităţii, fără înstrăinarea acestora;

  - nu permite scrijelirea pereţilor, a lambriului, a uşilor, a mobilierului etc.;

  - va observa starea de conservare a bunurilor materiale ale şcolii şi va semnala imediat cele mai mici accidente, care pot duce la deteriorarea interiorului cât şi a exteriorului instituţiei;

  - are datoria de a-şi însuşi şi perfecţiona pregătirea profesională prin studiu individual sau prin sistemul de instruire la nivelul instituţiei;

  - menţine în perfectă stare de curăţenie spaţiul din incinta şcolii prin ştergerea prafului, zilnic, (piese de mobilier, glafuri de ferestre, plintă de lemn a lambriului, lambriul, bancile, etc.) cu o cârpă de praf perfect uscată, spălatul şi dezinfectatul holurilor, a scărilor de acces şi din exteriorul acesteia;

  - menţine în perfectă stare de curăţenie şi ordine spaţiile anexe folosite de personal şi de către elevi ( grupuri sanitare,. cabinete, laboratoare);

  - pe perioada de iarnă execută lucrări de îndepărtare a zăpezii de pe căile de acces, trotuarul din faţa şcolii, garduri şi acoperişul şcolii si al cantinei, care ar putea pune în pericol siguranţa elevilor, cadrelor didactice etc.

  - la sfârşitul programului verifică instalaţia de apă, controlează ferestrele, stinge lumina, închide geamurile, semnalînd imediat orice nereguli în scris sau, după caz, oral;

  - fotografierea sau filmarea spaţiilor din incinta sau din apropierea şcolii se vor realiza doar cu aprobarea conducerii instituţiei;

  - respectă prevederile incluse în fişa postului;

  - este dator să cunoască şi să respecte Instrucţiunile de prevenirea şi stingerea incendiilor;

  - nu părăseşte locul de muncă pînă la predarea schimbului;

  - în calitatea sa şi de gestionar al bunurilor de patrimoniu şi al celorlalte obiecte de inventar răspunde de existenţa lor, dar şi de bunurile elevilor şi cadrelor didactice;

  – supravegherea funcţionării corpurilor de iluminat şi a instalaţiei de încălzire;

  – pe timpul serviciului, nu se vor executa alte activităţi care ar putea periclita supravegherea şi curaţirea optimă a spaţiilor repartizate;

  – aduce la cunoştinţa şefilor ierarhici, în mod operativ, aspectele negative, care ar pune în pericol buna funcţionare a spaţiului supravegheat (funcţionare iluminat, grupuri sanitare, sisteme de blocare uşi, ferestre,etc.)

  -respectarea strictă a programului de lucru;

  – nu se vor introduce în spaţiile pentru curăţenie substanţe inflamabile (benzină, acetonă, petrosin etc.);

  – fumatul este interzis în unitatea şcolară, cu excepţia spaţiilor special destinate..

  Capitolul X. Comitetele de părinţi

  Art.44 . Se aleg anual, în primele 30 zile de la începerea anului şcolar, în adunări generale ale părinţilor.

  Art.45. Adunările generale ale părinţilor se convoacă de către învatator, diriginte.

  Art.46. Directorul unităţii de învăţămant convoaca adunarea generala a comitetelor de părinti de la nivelul claselor sau al şcolii.

  Art.47. În adunarea generală se va alege Consiliul reprezentativ al părinţilor format din: presedinte, vicepresedinte, casier si alti 1 – 3 membri care pot de asemenea să alegă o comisie de cenzori, formată din 1 – 3 membri care verifică activitatea financiară a Consiliului reprezentativ al părintilor si desemneaza pe reprezentantul părinţilor în Consiliul de administraţie al şcolii.

  Art.48. Comitetele de părinţi şi Consiliul reprezentativ al părinţilor au urmatoarele atribuţii :

  a)1. Sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale atât pentru activităţile curriculare, cât şi extracurriculare ;

  b)2. Sprijină învăţătorii şi diriginţii în activitatea de cuprindere la cursuri a tuturor copiilor de vârstă şcolară şi de îmbunătăţire a frecvenţei ;

  c)3. Sprijină conducerea şcolii în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională ;

  d)4. Sprijină clasa, şcoala în organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare ;

  e)5. Au initiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu şi viată din şcoală ;

  f)6. Atrag persoane fizice sau juridice care prin contribuţii financiare sau materiale susţin programe de modernizare a instuţiei, educaţiei şi bazei materiale a şcolii.

  Art.49. Comitetele de părinţi pot realiza venituri proprii prin organizarea, în colaborare cu unitatea de învăţământ, a unor manifestări cultural- artistice, sportive si turistice sau din donaţii şi sponsorizări din partea unor persoane fizice sau juridice.

  Art.50. Veniturile realizate se utilizeaza pentru :

  - acordarea de premii elevilor care s-au distins la concursurile naţionale pe discipline de studiu ;

  - organizarea de tabere şi excursii pentru elevii cu rezultate de excepţie la învăţătură ;

  - dezvoltarea şi modernizarea bazei didactico- materiale ;

  - acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială precară.

  Cap.XI – Elevii

  Calitatea de elev :

  Art.51 – Orice persoană, indiferent de sex, vârstă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, care este înscrisă în unitatea de învăţământ şi participă la activitaţile organizate ale acesteia, are calitatea de elev. Art.52 – În învaţământul primar şi gimnazial, calitatea de elev se dobandeşte în urma solicitării scrise, adresate de părinţi sau tutori legali. Art.53 – Elevii promovaţi pot fi înscrişi de drept în anul şcolar următor, dacă nu există alte prevederi specifice.

  Art – 54 – Elevii repetenţi sau retraşi din învăţământul de zi, se pot reinmatricula, la cerere, la acelaşi nivel/ ciclu de învaţământ, în următorii doi ani consecutivi, redobândind calitatea de elev. Art.55 – Exercitarea calităţii de elev se face conform art.93 al 1 – 3 din Regulamentul şcolar.

  Încetarea calităţii de elev

  Art.56 – Calitatea de elev încetează în urmatoarele situaţii pentru învăţământul obligatoriu :

  a – la absolvirea studiilor învăţământului obligatoriu ;

  b – în cazul abandonului şcolar ;

  Motivarea absenţelor

  Art.57 – Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor sau a altor cazuri de forţă majoră, dovedite cu acte legale , sunt considerate motivate.

  Art.58 – Motivarea absenţelor se efectuează pe baza urmatoarelor acte :

  a – adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie ;

  b – adeverinţă sau certificat medical eliberate de unitatea sanitară în cazul internărilor în spitale;

  c – cerere scrisă de către parinte/tutorele legal al elevului cu menţionarea seriei de buletin şi a CNP aprobată de directorul unităţii şi cu avizul dirigintelui/invăţătorului ;

  Art.59 – Actele pentru motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de 3 (trei) zile de la reluarea activităţii elevului, motivarea facându-se în ziua prezentării documentelor.

  Acestea vor fi păstrate de către învăţător- diriginte pe tot parcursul anului şcolar.

  Art.60 – Neprezentarea actelor în termenul menţionat atrage declararea absenţelor ca nemotivate, urmând a fi contabilizate în vederea scăderii notei la purtare conform Regulamentului scolar sau sancţionarea pecuniară în conformitate cu hotărârea Consiliului de administraţie.

  Art.61 – Alte reglementari privind frecvenţa elevilor se regăsesc în Regulamentul şcolar art.95;96.

  Şcoala îşi rezervă dreptul ca, până la clarificarea motivării absenţelor, în anumite cazuri, să transmita situatia cu absentele nemotivate la ISJ Valcea

  Drepturile elevilor

  Art.62

  a - Elevii se bucură de toate drepturile constituţionale ;

  b – Şcoala Gimnaziala Colonie- RM. VALCEA se angajează în baza acordului de parteneriat educational să respecte toate drepturile elevilor ;

  Art.63 – Alte drepturi ale elevilor sunt prezentate de art. 97 – 109 din Regulamentul şcolar.

  Art.64 – Elevii din învăţământul de stat cu aptitudini şi performanţe excepţionale pot promova 2 ani într-un an şcolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei Nationale

  I. .Indatoririle elevilor

  1. Elevii au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele scolare. 2. La menţinerea ordinei şi disciplinei în şcoală un rol important revine elevilor din ciclul primar şi ciclul gimnazial. 3. Elevii se vor prezenta în curtea şcolii cu cel mult 15 min. înainte de începerea programului pentru schimbul din care fac parte. 4. Niciun elev nu are voie să intre în şcoală la începerea programului fără acordul profesorului de serviciu sau al cadrului didactic cu care are ore. 5. Până la începerea orelor, elevii vor aştepta ordonaţi în zona intrării aferente în coloană câte unul, pe serii de clase. Se interzice staţionarea elevilor pe trotuarul din faţa şcolii, ca şi la porţile de intrare, pentru a nu stânjeni deplasarea elevilor care pleacă din schimb. 6. Mişcarea elevilor după începerea orelor este interzisă. Niciun elev nu va putea părăsi ora, decât în caz de forţă majoră şi cu aprobarea profesorului respectiv. Activitatea elevilor pâna la sosirea profesorului, este coordonată de sefii claselor sprijiniţi de responsabilii cu ordinea şi disciplina de la nivelul claselor.
 • Inapoi la meniu

  Anunturi

  Investeste în oameni !

  Școala Gimnaziala Colonie Rm.Valcea participa la primul proiect eTwinning, alături de ale scoli din tari precum Turcia, Albania, Portugalia și Ucraina. Este o oportunitate sa ne largim orizontul și înțelegem importanta interculturalitate.


 • Inapoi la meniu

  INVITATIE DEPUNERE OFERTA UTILARE SALII DE CLASA 05.10.2015

  INVITATIE DEPUNERE OFERTA ACHIZITIE DIRECTA PAPETARIE SI ACCESORII BIROU 26.10.2015


  ANUNŢ SELECŢIE EXPERTI Nr. 541 / 22.09. 2015

  Scoala Gimnaziala Colonie anunţă lansarea procedurii de selecţie a experților în cadrul proiectului strategic „Servicii de Prevenire si Remediere in Educatie: SPRE scoala”, ID 156000.

  Obiectiv general al proiectului:

  Prevenirea si corectarea fenomenului de parasire timpurie a scolii pentru 1300 de persoane din comunitatile dezavantajate, cu precadere din localitati rurale din Romania si din randul populatiei de etnie roma, prin implementarea de programe educationale integrate de tip preventiv si remedial .

  Obiective specifice:

  O1. Prevenirea fenomenului de parasire timpurie a scolii si cresterea participarii la educatie si formare profesionala initiala pentru 1000 de elevi, cu accent pe cei mediul rural si cei de etnie roma, prin servicii de consiliere,  orientare si asistenta educationala
  O2. Reintegrarea in sistemul national de educatie si dezvoltarea competentelor de baza pentru 300 de tineri/adulti care au abandonat scoala, prin furnizarea programelor de invatare de tip „A doua sansa"  
  O3. Mentinerea in sistemul de educatie si formare profesionala initiala a 1000 de elevi aflati in risc de parasire timpurie a scolii si cresterea atractivitatii actului educational, prin dezvoltarea si furnizarea de programe de invatare non-formala si informala, centrata pe elev.
  O4. Cresterea vizibilitatii operatiunilor finantate prin proiect si constientizarea importantei asistentei financiare acordate din fonduri europene, prin masuri de informare, publicitate si diseminare
  O5. Asigurarea unui management riguros al proiectului si a bunei gestiuni financiare a fondurilor europene, in conformitate cu legislatia in vigoare si regulile de implementare POSDRU.
  Proiectul este implementat de Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, important centru regional de resurse umane in domeniul educational, centru de asistenta si consiliere pentru cadrele didactice in domeniile curriculum, management, cooperare si integrare europeana, centru de evaluare a activitatii didactice si manageriale; coordonare a programelor guvernamentale de reabilitare a infrastructurii scolare; deruleaza programe de formare de scurta durata in domeniul didactic; pilotare pentru programe nationale de reforma (evaluare institutionala, finantare per elev, invatamant rural).Elaboreaza strategii de dezvoltare instituţională la nivel local şi judeţean, dezvoltă curriculum-ul în funcţie de nevoile de formare locală şi judeţeană,exercita masuri de asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar, monitorizeaza funcţionarea structurilor instituţionale, administrative şi manageriale din şcoli, asigura masuri de indrumare, asistare, monitorizare şi evaluare procesului de predare – învăţare – evaluare, dezvoltă şi menţine parteneriate cu autorităţile şi partenerii sociali precum şi cu organizaţii neguvernamentale ce desfasoara activitati in domeniile educatiei si formarii profesionale. Solicitantul desfasoara de asemenea activitati ce au ca obiectiv cunoasterea nevoilor de formare profesionala initiala a elevilor din IPT si identificarea modalitatilor eficiente de corelare a ofertei de formare profesionala cu cerintele pietei muncii. Institutia solicitanta face parte din structurile consultative ale sistemului educational de la nivel judetean si regional si participa activ la elaborarea strategiilor si a documentelor de planificare strategica a invatamantului profesional si tehnic. Solicitantul detine experienta relevanta in scrierea si implementarea de proiecte, in calitate de solicitant sau partener. Institutia dispune de resurse umane cu experienta in domeniul managementului educational, personal implicat in parteneriate si proiecte in domeniul educational.
  Parteneriatul este alcatuit din 6 institutii ce activeaza in acest moment in domeniul furnizarii de servicii in vederea dezvoltarii tinerilor, și anume:

  • P1:Asociatia Scientia Nemus
  • P2:Scoala Gimnaziala Colonie Rm. Valcea
  • P3:Liceul Tehnologic” Capitan Nicolae Plesoianu” Rm. Valcea
  • P4:Liceul  "Gheorghe Surdu"   Brezoi
  • P5:Colegiul National „Traian” Dr. Tr. Severin
  • P6:Colegiul Tehnic „Dierna” Orsova

  Scoala Gimnaziala Colonie  scoate la concurs urmatoarele posturi de lectori pentru invatamant  programul Remediere in educatie ,, A doua sansa’’, pentru perioada 01.10.2015 - 31.12.2015
  Cerinte:

  • Absolvent al unei facultati in domeniu
  • Experienta de lucru cu tineri aflati in risc de abandon scolar

  Experienta in domeniul consilierii scolare.
  Lectori activitati educationale remediale (invatatori ) invatamant primar ,,A doua sansa’’ – 2 posturi
  Lectori activitati educationale remediale (Limba si literatura romana) – invatamant secundar inferior - “A doua sansa”– 2 posturi;
  Lectori activitati educationale remediale ( Matematica-informatica)- invatamant primar si secundar inferior “A doua sansa”– 2 posturi ;
  Lector activitati educationale remediale ( Limba engleza) – invatamant primar si secundar inferior. “A doua sansa” – 1 post.
  Lector activitati educationale remediale ( Om si societate ) – invatamant primar si secundar inferior - “A doua sansa”  – 1 post;
  Lector activitati educationale remediale ( Arte ) – invatamant primar si secundar inferior “A doua sansa”  – 1 post;
  Lector activitati educationale  remediale ( Tehnologii ) – invatamant primar si secundar inferior “A doua sansa”  – 1 post;
  Lectori activitati educationale remediale ( Consiliere si orientare) invatamant primar si secundar inferior “A doua sansa”  - 2 post

  Cerinte lectori activitati educationale remediale:

  • Absolvent al unei facultati in domeniu

  În plus, candidații trebuie să fie:

  • persoane dinamice, cu o mare capacitate de comunicare şi relaţionare, capabilitate de lucru cu personalităţi diferite, gândire creativă şi pozitivă, seriozitate, atenţie la detalii;
  • capabile sa se deplaseze în zonele alocate prin proiect,
  • disponibile în raport cu timpul de lucru necesar îndeplinirii sarcinilor aferente activitatilor proiectului (01.10.2015-31.12.2015);
  • corecte, serioase, cu un comportament orientat spre scopuri clar delimitate, exigentă, meticuloasă şi riguroasă în realizarea sarcinilor prin conştientizarea regulilor.

  Dosarele de candidatură pot fi depuse până cel târziu la data de 29 septembrie 2015, la secretariatul Scolii Gimnaziale Colonie din str.Caporal Dumitru Hanciu, nr. 1,  Rm Valcea , şi trebuie să cuprindă: copii conform cu originalul ale Diplomei de licenţă, ale Certificatului de naştere, ale Certificatului de căsătorie (dacă este cazul), ale Cărții de identitate, Formularul de aplicaţie, Declaraţia de disponibilitate pe perioada derulării proiectului şi un Curriculum vitae (format Europass), după modelele ataşate anunţului de selecţie. Adeverinta eliberata de unitatea de invatamant in care sunt precizate: statutul cadrului didactic, disciplina de incadrare, vechimea si ultimul grad didactic obtinut (semnata si datata de directorul unitatii de invatamant) Oferta tehnica va cuprinde un demo: manual de curs pentru optiunea aleasa (max 25 pag), cu bibligrafie atasata.

  In cazul in care persoana va fi selectata pentru angajare va furniza cazierul juridic. 
  Selecţia lectorilor se va face, în prima etapă, în baza analizei documentelor transmise de către aplicanţi. Candidaţii selectaţi după prima etapă vor fi contactaţi telefonic, în termen de 24 de ore de la încheierea perioadei de înscriere pentru a participa la interviu, care va avea loc pe data de 30 septembrie 2015. 
  In cadrul proiectului, atât în activitatea de selecţie a experților cât şi în realizarea evaluării, se respectă şi promovează principiul egalităţii de şanse. 
  Listele finale ale candidaţilor admişi vor fi făcute publice în data de 30 septembrie 2015, pe site-ul scolii : www.scoalacolonie.ro.

  Reprezentant legal,
  Prof. Mihaescu Constantin

  Inapoi
 • Inapoi la Meniu

  ACTIVITATI SCOLARE

  In Acest paragraf sun prezentate
  LECTIA DE MATEMATICA 1

  lectii de matematica cu Profesorul
  LECTIA DE MATEMATICA 2

  de matematica de pe youtube
  LECTIA DE MATEMATICA 3

 • Inapoi la Meniu

  Locatia noastra

  Scoala Generala Daesti

  STR. CAPORAL DUMITRU HANCIU, NR. 1
  Judetul Valcea
  Telefon: 0250737106
  Fax: 0250737106
  E-mail: scoalacolonie@yahoo.com

  E-mail: responsabil.mediu@scoala-colonie.ro

  Formular de Contact

  Numele dv.:


  Adresa dv. de e-mail:


  Subiect:      


  Scrieti mesajul: (maxim 500 caractere)

 • Inapoi la meniu
  Abordarea individuala la educatie !

  Creem condiții pentru dezvoltarea intereselor și a talentelor. Elevii pot participa la activități extre-curriculare – în multe cercuri și secțiuni, inclusiv lângă teatru, tineri fizicieni, Secțiunea dans și înot. Ne asiguram că elevii noștri obținut rezultate mai bune și dezvoltă aspirații în viață.

  Ne propunem excursii tematice legate de curriculum-ul, bogate în valori educative și de divertisment. Scopul integrării comunității școlare sunt organizarea de partide de dans, precum și pentru elevii și familiile lor - evenimente în aer liber.

  Creăm un climat școlar primitor, concentrându-ne pe dezvoltarea individuală a fiecărui elev. Scopul nostru este de a educa lăsând o impresie de durată și rezultate vizibile pe termen lung unui tânăr...  Inapoi